EcomRevolution – Platforma dropshipping

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOMREVOLUTION.PL

§ 1

PREAMBUŁA

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego ecomrevolution.pl oraz aplikacji mobilnej, a także zasady ich funkcjonowania.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Advisly Hubert Misiąg (NIP: 7922316117, REGON: 522112522) za pośrednictwem sklepu internetowego ecomrevolution.pl (zwanego w dalszej części: „Sklepem Internetowym”).

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego ecomrevolution.pl jest firma Advisly Hubert Misiąg (NIP: 7922316117, REGON: 522112522), zwany dalej „Sprzedawcą”.
 2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego ecomrevolution.pl i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

§ 3

DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umową w ramach sklepu, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Strona Internetowa lub Sklep – oznacza stronę internetową pod którą sprzedawca prowadzi sklep w domenie ecomrevolution.pl.
 3. Aplikacja – aplikacja mobilna Sprzedawcy, związana z prowadzoną przez niego działalnością, do której zastosowanie ma niniejszy regulamin.
 4. Klient – każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 7. Sprzedawca – oznacza na gruncie niniejszego dokumentu firmę Advisly Hubert Misiąg (NIP: 7922316117, REGON: 522112522), 37-500 Jarosław, ul. Reymonta 3A, która jest właścicielem sklepu.
 8. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
 9. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w regulaminie między klientem a sprzedawcą.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Operator płatności – podmiot oferujący możliwość zrealizowania szybkich płatności, w przypadku strony internetowej ecomrevolution.pl jest nim  Serwis PayU.
 12. Płatności cykliczne – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Usługi, polegający na
  automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z karty płatniczej Klienta kwoty należności za Usługę. Warunki dokonywania płatności cyklicznych określa Regulamin. Operatorem płatności cyklicznych jest Serwis PayU.
 13. Karta płatnicza – karta kredytowa lub karta debetowa, inne podobne narzędzia, przy pomocy których Klient może dokonywać płatności internetowych. Informacje o rodzajach kart płatniczych, które są akceptowane przez EcomRevolution.pl na potrzeby płatności cyklicznych są zamieszczone w Aplikacji sprzedażowej.
 14. Okres abonamentowy – okres wskazany w Specyfikacji Usługi, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi, a w przypadku, gdy rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje w ramach Okresu testowego – od dnia zakończenia Okresu testowego.
 15. Okres rozliczeniowy – okres za jaki jest uiszczana opłata za Usługę. W przypadku płatności jednorazowych, okres rozliczeniowy jest równy Okresowi abonamentowemu. W przypadku płatności okresowych, przypadających w Okresie abonamentowym, czas trwania Okresu rozliczeniowego określa Specyfikacja Usługi.
 16. Panel produktów – panel, który zawiera produkty do sprzedaży dodawane przez Sprzedawcę.
 17. Panel sklepu – panel, który umożliwia założenie sklepu Klientowi.
 18. Zamknięta grupa Discord – zamknięta społeczność, którą Klient otrzymuje po zakupie Treści cyfrowej.
 19. Kurs Zostań Uczniem – kurs o nazwie „E-Commerce A-Z” możliwy do zakupu w panelu.

§ 4

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego ecomrevolution.pl  jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
 2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
 3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
 4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności sklepu internetowego.
 5. Za pośrednictwem Strony Sprzedawca świadczy usługi zarówno płatne, jaki bezpłatne. Wszelkie usług płatne zostaną przez Sprzedawcę stosownie oznaczone.
 6. Za pośrednictwem strony internetowej możliwe jest:
  1. Nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą;
  2. Założenie konta Użytkownika;
  3. Zapisanie się do grona subskrybentów;
  4. Publikacja komentarza pod artykułem zamieszczonym na łamach prowadzonego Bloga;
  5. Korzystanie z funkcjonalności panelu „Panel ucznia”;
  6. Zakup produktów umieszczonych w zakładce „Panel”;
  7. Pobranie darmowego e-Book’a;
  8. Możliwość zapisania się na szkolenie;
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłami wyższymi, niedozwolonym działaniami osób trzecich lub niekompatybilności Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Wszelkie prawa do sklepu internetowego w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny, logotypów, grafik, treści zamieszczanych na stronie internetowej sklepu należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy.
 3. Aby korzystać z treści cyfrowej, klient musi posiadać sprzęt, który umożliwi mu odtwarzanie plików w formacie .mp4
 4. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione. Klient powinien stosować właściwe środki ochrony, które zminimalizują wskazane zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i inne chroniące tożsamość podczas korzystania z sieci Internet. Sklep nigdy nie zażąda od klienta danych do konta, danych do poczty elektronicznej lub hasła do konta bankowego.
 5. Sprzedawca zakazuje wykorzystania zasobów sklepu do prowadzenia przez klienta działalności, która godzi w interes sprzedawcy.
 6. Sprzedawca deklaruje, że Panel produktów nie zawsze jest aktualizowany codziennie. Ewentualne opóźnienia z dodawaniem produktów są uzasadniane na Zamkniętej grupie Discord.

§ 5

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy wykonać następujące czynności:

a)   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b)   kontynuować zakupy poprzez klikniecie przycisku „Wróć do zakupów” lub wybranie opcji „Przejdź do płatności”;

c)   wypełnić Formularz Zamówienia dostępny po kliknięciu opcji „Przejdź do płatności” poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz ewentualnie – jeśli Kupujący posiada – wprowadzenie kuponu rabatowego;

d)   opłacić zamówienie za pośrednictwem operatora PayU;

e)   zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;

f) kliknąć na opcję “Kupuję i płacę” i dokonać stosownej płatności na stronie operatora płatności.

 1. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez Klienta oświadczeń o treści wskazującej na:

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego postanowień;

b) dobrowolne przystąpienie do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu;

c) prawidłowość zawartych w formularzu zamówienia informacji, a nadto na przyjęcie do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będzie dochodzić do ponoszenia odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego;

d) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza zamówienia, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu;

e) złożenie oświadczenia o świadomości utraty możliwości do odstąpienia od umowy,

 1. W odpowiedzi na otrzymane Zamówienie, Sprzedawca z chwilą zaksięgowania płatności przez zewnętrznego operatora płatności, wysyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia oraz informację o utworzeniu konta wraz z danymi do logowania oraz wygenerowanym linkiem niezbędnym do utworzenia indywidualnego hasła, celem korzystania przez Klienta z zakupionych produktów cyfrowych.
 2. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności przez zewnętrznego operatora płatności i w tym momencie konsument traci możliwość odstąpienia od umowy.

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do dyspozycji formę płatności za pośrednictwem serwisu PayU lub płatności cykliczne.
 2. Ceny widoczne na stronie, są cenami brutto.
 3. Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych przez Klienta następuje w trakcie procedury nabywania Usługi lub przedłużania okresu korzystania z Usługi (przedłużania Okresu abonamentowego) poprzez Aplikację sprzedażową. Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych może nastąpić również w momencie automatycznego przejścia Usługi z Okresu testowego w Okres abonamentowy, o ile w przypadku danej Usługi istnieje możliwość korzystania z Okresu testowego oraz opcja automatycznego przejścia Usługi z Okresu testowego do Okresu abonamentowego. 
 4. W celu zainicjowania płatności cyklicznych niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta w Aplikacji sprzedażowej, odpowiedniej opcji w oknie widocznym podczas dokonywania czynności nabycia Usługi/ przedłużenia Okresu abonamentowego / rejestracji na potrzeby korzystania z Okresu testowego. 
 5. Akceptacja przez Klienta kanału płatności cyklicznych wywołuje skutek w odniesieniu do wszystkich Usług, z których korzysta lub będzie korzystał w przyszłości Klient, chyba że Klient wyraźnie wskaże w Aplikacji sprzedażowej (podczas dokonywania czynności określonych w ust. 3, że akceptuje rozliczenie w formie płatności cyklicznych wyłącznie w odniesieniu do jednej lub kilku wyraźnie wskazanych Usług. 
 6. Dla skorzystania przez Klienta z płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Klienta karty płatniczej. Dalsze szczegółowe wymogi techniczne, od spełnienia których jest uzależnione korzystanie z płatności cyklicznych, mogą być określone w formie informacji widocznych dla Klienta w trakcie procedury nabywania Usługi / przedłużania Okresu abonamentowego / rejestracji na potrzeby korzystania z Okresu testowego – w Aplikacji sprzedażowej.
 7. W trakcie procedury akceptacji płatności cyklicznych, Klient będzie poproszony o wskazanie danych karty płatniczej, przy pomocy której będą realizowane płatności cykliczne oraz innych danych, niezbędnych dla realizacji płatności cyklicznych. W razie zmiany danych karty płatniczej lub zmiany innych danych, Klient jest zobowiązany wskazać w Aplikacji sprzedażowej nowe dane, w celu utrzymania możliwości dokonywania płatności cyklicznych. 
 8. Klient jest zobowiązany do utrzymywania w okresie korzystania z płatności cyklicznych, karty płatniczej, którą wskazał Sprzedawca na potrzeby dokonywania płatności cyklicznych. 
 9. Korzystanie z płatności cyklicznych jest dobrowolne. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego kanału płatności w odniesieniu do wszystkich lub niektórych Usług. 
 10. Po zaakceptowaniu przez Klienta płatności cyklicznych, na karcie płatniczej Klienta – w celu jej autoryzacji – może zostać tymczasowo zablokowana kwota w wysokości do 1 PLN, która zostanie zwolniona w terminie określanym przez bank Klienta (zwykle do 7 dni roboczych).
 11. Klient zobowiązuje się zapewnić, na karcie płatniczej wskazanej EcomRevolution.pl na potrzeby dokonywania płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę. Środki powinny być dostępne na karcie w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ustępach poniższych. 
 12. Sprzedawca powiadamia Klienta na 7 dni przed terminem płatności za Usługę o upływie terminu płatności za Usługę oraz o konieczności zapewnienia na karcie płatniczej środków na potrzeby płatności. Powiadomienie następuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta wskazany w Aplikacji sprzedażowej. 
 13. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 12, EcomRevolution.pl ma obowiązek zamieścić następujące informacje:

1) określenie Usługi, której dotyczy płatność;

2) określenie kwoty należności, terminu płatności oraz sposobu pobrania należności przez EcomRevolution.pl;

3) informacja o możliwości wyłączenia płatności cyklicznych dla danej Usługi i o sposobie dokonania tej czynności.

 1. EcomRevolution.pl ponawia powiadomienie, o którym mowa w ust. 12, w dzień terminu płatności za Usługę. Powiadomienie następuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta wskazany w Aplikacji sprzedażowej lub wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu Klienta wskazany w Aplikacji sprzedażowej lub komunikatu widocznego w Aplikacji sprzedażowej. 
 2. Jednocześnie z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 14, EcomRevolution.pl podejmuje pierwszą próbę pobrania należności za Usługę z karty płatniczej Klienta. EcomRevolution.pl jest uprawniona do pobrania należności w kwocie wynikającej z Cennika Usługi obowiązującego Klienta. 
 3. W przypadku niemożliwości pobrania należności za Usługę z powodu braku odpowiednich środków na karcie płatniczej Klienta Sprzedawca powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w Aplikacji sprzedażowej lub wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu Klienta wskazany w Aplikacji sprzedażowej, lub w formie komunikatu widocznego w Aplikacji sprzedażowej, o „nieudanej płatności” z powodu braku środków na karcie wraz z prośbą o uzupełnienie środków. W powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Sprzedawca informuje dodatkowo Klienta o sposobach postępowania w razie braku możliwości dokonania płatności w kanale płatności cyklicznych. EcomRevolution.pl będzie podejmowała ponowne próby pobrania należnej opłaty z karty płatniczej Klienta, począwszy od dnia powiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, aż do ostatniego dnia terminu płatności. Po każdej kolejnej „nieudanej płatności”, sprzedawca powiadamia Klienta, w sposób opisany w zdaniu pierwszym, o niemożliwości realizacji płatności. 
 4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji zwrotnej o braku możliwości pobrania należności za Usługę z innych przyczyn niż brak środków na karcie płatniczej Klienta (np. utrata ważności karty, blokada karty), EComRevolution.pl powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w Aplikacji sprzedażowej lub wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu Klienta wskazany w Aplikacji sprzedażowej lub w formie komunikatu widocznego w Aplikacji sprzedażowej, o „nieudanej płatności” z określonej przyczyny. W powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, sprzedawca informuje dodatkowo Klienta o możliwych sposobach postępowania w celu zapewnienia terminowej płatności za Usługę.
 5. Skuteczne dokonanie płatności za Usługę w kanale płatności cyklicznej powoduje skutki, jakie Regulamin EcomRevolution.pl oraz regulaminy mające zastosowanie do poszczególnych Usług, wiążą z dokonaniem płatności za daną Usługę.
 6. Jeśli w toku powyższych czynności nie uda się przed upływem terminu płatności pobrać należności za Usługę, wówczas:
   1. od dnia 3 po upływie terminu płatności za daną Usługę, kanał płatności cyklicznych ulega automatycznemu wyłączeniu w odniesieniu do tej Usługi, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń
   2. stosuje się postanowienia Regulaminu EcomRevolution.pl oraz regulaminów mających zastosowanie do poszczególnych Usług, dotyczące skutków braku terminowej płatności za Usługę.
 1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z płatności cyklicznych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych Usług. W celu rezygnacji z płatności cyklicznych, Klient wprowadza odpowiednią zmianę na swoim profilu w Aplikacji sprzedażowej. Rezygnacja wywołuje skutek od dnia dokonania przez Klienta zmiany w Aplikacji sprzedażowej, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym. Zakończenie korzystania przez Klienta z płatności cyklicznych w odniesieniu do danej Usługi następuje wówczas automatycznie.

§ 7

REKLAMACJE

 1. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 2. Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi, na postawie Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

– wymiany towaru na nowy;

– naprawy towaru;

– obniżenia ceny;

– odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
5. Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem.
6. Klient-Konsument zostaje objęty przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady.
7.
Jeżeli Klient nie osiągnął ani jednego zamówienia internetowego, stosując się do całości planów z modułu 10 Kursu Zostań Uczniem ma możliwość, nie później niż w 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu ubiegać się o zwrot pieniędzy za Kurs Zostań Uczniem.

§ 8

ZWROTY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kontakt@ecomrevolution.pl.
 2. Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 4. W przypadku zauważonych braków, wad w produkcie lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy na adres kontakt@ecomrevolution.pl.
 5. Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jako Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar, w ten sam sposób jaki zostało opłacone.

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
 3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 10

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie Polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie), zgodnie z Polityką Cookies dostępną na stronie internetowej Sklepu.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie  ecomrevolution.pl oraz na każde żądanie Klienta może zostać przesłany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami mailowo pod adresem: kontakt@ecomrevolution.pl lub telefonicznie 510-114-901.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2023r.