EcomRevolution – Platforma dropshipping

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ECOMREVOLUTION.PL

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę Advisly Hubert Misiąg (NIP: 7922316117, REGON: 522112522) za pośrednictwem sklepu internetowego ecomrevolution.pl (zwanego w dalszej części: „Sklepem Internetowym”).

§ 1

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umową w ramach sklepu, której przedmiot nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Strona Internetowa lub Sklep – oznacza stronę internetową pod którą sprzedawca prowadzi sklep w domenie ecomrevolution.pl.

Klient – każdy podmiot na rzecz którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – oznacza firmę Advisly Hubert Misiąg (NIP: 7922316117, REGON: 522112522), 37-500 Jarosław, ul. Reymonta 3A, która jest właścicielem sklepu.

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające klientowi lub sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w regulaminie między klientem a sprzedawcą.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta

Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Operator płatności – Operatorem płatności jest Serwis PayU.

Płatności cykliczne – sposób dokonania przez Klienta zapłaty za Usługi, polegający na
automatycznym (bez udziału Klienta) pobraniu z karty płatniczej Klienta kwoty należności za
Usługę. Warunki dokonywania płatności cyklicznych określa Regulamin. Operatorem płatności cyklicznych jest Serwis PayU.

Karta płatnicza – karta kredytowa lub karta debetowa, inne podobne narzędzia, przy pomocy
których Klient może dokonywać płatności internetowych. Informacje o rodzajach kart płatniczych,
które są akceptowane przez EcomRevolution.pl na potrzeby płatności cyklicznych są zamieszczone w Aplikacji
sprzedażowej.

Okres abonamentowy – okres wskazany w Specyfikacji Usługi, w którym Klient odpłatnie korzysta
z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi, a w przypadku, gdy rozpoczęcie
korzystania z Usługi następuje w ramach Okresu testowego – od dnia zakończenia Okresu testowego.

Okres rozliczeniowy – okres za jaki jest uiszczana opłata za Usługę. W przypadku płatności
jednorazowych, okres rozliczeniowy jest równy Okresowi abonamentowemu. W przypadku płatności
okresowych, przypadających w Okresie abonamentowym, czas trwania Okresu rozliczeniowego
określa Specyfikacja Usługi.

Panel produktów – panel, który zawiera produkty do sprzedaży dodawane przez Sprzedawcę.

Panel sklepu – panel, który umożliwia założenie sklepu Klientowi.

Zamknięta grupa Discord – zamknięta społeczność, którą Klient otrzymuje po zakupie Treści cyfrowej.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Wszelkie prawa do sklepu internetowego w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny, logotypów, grafik, treści zamieszczanych na stronie internetowej sklepu należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy.
 3. Sprzedawca używa ciasteczek tzw. “cookies”, które podczas korzystania ze sklepu zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia klienta. Użycie “cookies” ma na celu poprawne działanie sklepu. Nie powoduje to zmian w urządzeniach końcowych klientów ani w oprogramowaniu. Klient może wyłączyć „cookies” w przeglądarce. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze sklepu.

 1. Aby złożyć zamówienie w sklepie oraz korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną klient musi posiadać konto na poczcie elektronicznej

 1. Aby korzystać z treści cyfrowej, klient musi posiadać sprzęt, który umożliwi mu odtwarzanie plików w formacie .mp4

 1. Sprzedawca informuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione. Klient powinien stosować właściwe środki ochrony, które zminimalizują wskazane zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i inne chroniące tożsamość podczas korzystania z sieci Internet. Sklep nigdy nie zażąda od klienta danych do konta, danych do poczty elektronicznej lub hasła do konta bankowego.

 1. Sprzedawca zakazuje wykorzystania zasobów sklepu do prowadzenia przez klienta działalności, która godzi w interes sprzedawcy.
 2. Sprzedawca deklaruje, że Panel produktów nie zawsze jest aktualizowany codziennie. Ewentualne opóźnienia z dodawaniem produktów są uzasadniane na Zamkniętej grupie Discord.

§ 3

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu należy wykonać następujące czynności:

a)   wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b)   kontynuować zakupy poprzez klikniecie przycisku “Wróć do zakupów” lub wybranie opcji “Przejdź do płatności”;

c)   wypełnić Formularz Zamówienia dostępny po kliknięciu opcji “Przejdź do płatności” poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz ewentualnie – jeśli Kupujący posiada – wprowadzenie kuponu rabatowego;

d)   wybrać sposób płatności za zamówienie;

e)   zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia;

f) kliknąć na opcję “Kupuję i płacę” i dokonać stosownej płatności na stronie operatora płatności.

2.  Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez Klienta oświadczeń o następującej treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego postanowienia,

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,

c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,

d)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza zamówienia, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.

e) oświadczam, że mam świadomość tego, że tracę możliwość odstąpienia od umowy.

3. W odpowiedzi na otrzymane Zamówienie, Sprzedawca z chwilą zaksięgowania płatności przez zewnętrznego operatora płatności, wysyła do Klienta wiadomość e-mail: 

potwierdzającą przyjęcie Zamówienia oraz, informacją o utworzeniu konta wraz z danymi do logowania oraz wygenerowanym linkiem niezbędnym do utworzenia indywidualnego hasła, celem korzystania przez Klienta z zakupionych produktów cyfrowych.

4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności przez zewnętrznego operatora płatności i w tym momencie konsument traci możliwość odstąpienia od umowy.

§ 4

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W związku z usługą automatycznej wysyłki na adres e-mail Kupującego nabyty plik zostaje przekazany do dyspozycji Konsumenta natychmiast po opłaceniu zamówienia i z tą chwilą prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

2. Potwierdzenie na formularzu zamówienia opcji „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia generującego obowiązek zapłaty za zakupiony Produkt oraz wyrażeniem zgody przez Klienta na spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

§ 5

Reklamacja i gwarancja

Każdy Klient może zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (w tym wad i usterek Treści Cyfrowych). Reklamacje powinny być składane wyłącznie na adres e-mail kontakt@ecomrevolution.pl lub na adres Sprzedawcy.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

§ 6

Płatności

1. Dokonanie płatności odbywa się przelewem bankowym poprzez zewnętrzny operator płatności PayU.

2. Ceny widoczne na stronie, są cenami brutto.

3. Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych przez Klienta następuje w trakcie procedury
nabywania Usługi lub przedłużania okresu korzystania z Usługi (przedłużania Okresu
abonamentowego) poprzez Aplikację sprzedażową. Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych
może nastąpić również w momencie automatycznego przejścia Usługi z Okresu testowego w Okres
abonamentowy, o ile w przypadku danej Usługi istnieje możliwość korzystania z Okresu testowego
oraz opcja automatycznego przejścia Usługi z Okresu testowego do Okresu abonamentowego. 

4. W celu zainicjowania płatności cyklicznych niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta w Aplikacji
sprzedażowej, odpowiedniej opcji w oknie widocznym podczas dokonywania czynności nabycia Usługi
/ przedłużenia Okresu abonamentowego / rejestracji na potrzeby korzystania z Okresu testowego. 

5. Akceptacja przez Klienta kanału płatności cyklicznych wywołuje skutek w odniesieniu do wszystkich
Usług, z których korzysta lub będzie korzystał w przyszłości Klient, chyba że Klient wyraźnie wskaże
w Aplikacji sprzedażowej (podczas dokonywania czynności określonych w ust. 2), że akceptuje
rozliczenie w formie płatności cyklicznych wyłącznie w odniesieniu do jednej lub kilku wyraźnie
wskazanych Usług. 

6. Dla skorzystania przez Klienta z płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Klienta karty
płatniczej. Dalsze szczegółowe wymogi techniczne, od spełnienia których jest uzależnione korzystanie
z płatności cyklicznych, mogą być określone w formie informacji widocznych dla Klienta w trakcie
procedury nabywania Usługi / przedłużania Okresu abonamentowego / rejestracji na potrzeby
korzystania z Okresu testowego – w Aplikacji sprzedażowej.

7. W trakcie procedury akceptacji płatności cyklicznych, Klient będzie poproszony o wskazanie danych
karty płatniczej, przy pomocy której będą realizowane płatności cykliczne oraz innych danych,
niezbędnych dla realizacji płatności cyklicznych. W razie zmiany danych karty płatniczej, lub zmiany
innych danych, Klient jest zobowiązany wskazać w Aplikacji sprzedażowej nowe dane, w celu
utrzymania możliwości dokonywania płatności cyklicznych. 

8. Klient jest zobowiązany do utrzymywania w okresie korzystania z płatności cyklicznych, karty
płatniczej, którą wskazał EcomRevolution.pl na potrzeby dokonywania płatności cyklicznych. 

9. Korzystanie z płatności cyklicznych jest dobrowolne. Klient może w każdym czasie zrezygnować z
korzystania z tego kanału płatności w odniesieniu do wszystkich lub niektórych Usług. 

10. Po zaakceptowaniu przez Klienta płatności cyklicznych, na karcie płatniczej Klienta – w celu jej
autoryzacji – może zostać tymczasowo zablokowana kwota w wysokości do 1 PLN, która zostanie
zwolniona w terminie określanym przez bank Klienta (zwykle do 7 dni roboczych).

11. Klient zobowiązuje się zapewnić, na karcie płatniczej wskazanej EcomRevolution.pl na potrzeby dokonywania
płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę. Środki powinny być
dostępne na karcie w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów
określonych w ustępach poniższych. 

12. EcomRevolution.pl powiadamia Klienta na 7 dni przed terminem płatności za Usługę o upływie terminu
płatności za Usługę oraz o konieczności zapewnienia na karcie płatniczej środków na potrzeby
płatności. Powiadomienie następuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta wskazany
w Aplikacji sprzedażowej. 

13. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 12, EcomRevolution.pl ma obowiązek zamieścić następujące
informacje:
1) określenie Usługi, której dotyczy płatność;
2) określenie kwoty należności, terminu płatności oraz sposobu pobrania należności przez EcomRevolution.pl;
3) informacja o możliwości wyłączenia płatności cyklicznych dla danej Usługi i o sposobie dokonania
tej czynności.

14. EcomRevolution.pl ponawia powiadomienie, o którym mowa w ust. 12, w dzień terminu płatności za
Usługę. Powiadomienie następuje w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres Klienta wskazany w
Aplikacji sprzedażowej lub wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu Klienta wskazany w
Aplikacji sprzedażowej lub komunikatu widocznego w Aplikacji sprzedażowej. 

15. Jednocześnie z powiadomieniem, o którym mowa w ust. 14, EcomRevolution.pl podejmuje pierwszą próbę
pobrania należności za Usługę z karty płatniczej Klienta. EcomRevolution.pl jest uprawniona do pobrania
należności w kwocie wynikającej z Cennika Usługi obowiązującego Klienta. 

16. W przypadku niemożliwości pobrania należności za Usługę z powodu braku odpowiednich środków
na karcie płatniczej Klienta w dniu wskazanym w ust. 5, EcomRevolution.pl powiadomi Klienta za pośrednictwem
poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta w Aplikacji sprzedażowej lub wiadomości
SMS wysłanej na numer telefonu Klienta wskazany w Aplikacji sprzedażowej, lub w formie
komunikatu widocznego w Aplikacji sprzedażowej, o „nieudanej płatności” z powodu braku środków
na karcie wraz z prośbą o uzupełnienie środków. W powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, EcomRevolution.pl informuje dodatkowo Klienta o sposobach postępowania w razie braku możliwości
dokonania płatności w kanale płatności cyklicznych. EcomRevolution.pl będzie podejmowała ponowne próby
pobrania należnej opłaty z karty płatniczej Klienta, począwszy od dnia powiadomienia, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, aż do ostatniego dnia terminu płatności. Po każdej kolejnej „nieudanej płatności”,
EcomRevolution.pl powiadamia Klienta, w sposób opisany w zdaniu pierwszym, o niemożliwości realizacji
płatności. 

17. W przypadku uzyskania przez EcomRevolution.pl informacji zwrotnej o braku możliwości pobrania należności
za Usługę z innych przyczyn niż brak środków na karcie płatniczej Klienta (np. utrata ważności karty,
blokada karty), EComRevolution.pl powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail
podany przez Klienta w Aplikacji sprzedażowej lub wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu
Klienta wskazany w Aplikacji sprzedażowej lub w formie komunikatu widocznego w Aplikacji
sprzedażowej, o „nieudanej płatności” z określonej przyczyny. W powiadomieniu, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, EComRevolution.pl informuje dodatkowo Klienta o możliwych sposobach postępowania w celu
zapewnienia terminowej płatności za Usługę.

18. Skuteczne dokonanie płatności za Usługę w kanale płatności cyklicznej powoduje skutki, jakie
Regulamin EcomRevolution.pl oraz regulaminy mające zastosowanie do poszczególnych Usług, wiążą z
dokonaniem płatności za daną Usługę.

19. Jeśli w toku powyższych czynności nie uda się przed upływem terminu płatności pobrać należności
za Usługę, wówczas:
1) od dnia 3 po upływie terminu płatności za daną Usługę, kanał płatności cyklicznych ulega
automatycznemu wyłączeniu w odniesieniu do tej Usługi, bez konieczności składania przez Strony
jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń;
2) stosuje się postanowienia Regulaminu EcomRevolution.pl oraz regulaminów mających zastosowanie do
poszczególnych Usług, dotyczące skutków braku terminowej płatności za Usługę.

20. Klient może w każdym czasie zrezygnować z płatności cyklicznych w odniesieniu do wszystkich lub
niektórych Usług. W celu rezygnacji z płatności cyklicznych, Klient wprowadza odpowiednią zmianę
na swoim profilu w Aplikacji sprzedażowej. Rezygnacja wywołuje skutek od dnia dokonania przez
Klienta zmiany w Aplikacji sprzedażowej, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym. Zakończenie korzystania przez Klienta z płatności cyklicznych w odniesieniu do danej Usługi
następuje wówczas automatycznie.

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności.

§ 8

Postanowienia Końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2022r.

Aktualizacja 28.09.2023r.